ติดต่อเรา

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่อยู่ : 132/11 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-2997, 0-2279-1992, 0-2279-2429

อีเมล์ : admission@samsenwit.ac.th