คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้

1. เลือกปุ่ม สมัครสอบ ซึ่งอยู่บนแถบด้านบนของเว็บไซต์

2. เลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัครสอบ (มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4)

3. เลือกโครงการที่ต้องการสมัครสอบ (เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program)

4. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เสร็จสิ้น

5. เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่ใบสมัคร และเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง

6. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ จากนั้น พิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อนักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย

7. กดปุ่ม อัปโหลดหลักฐานการสมัคร แล้วจึงเลือกไฟล์ภาพหลักฐานเพื่ออัปโหลด

8. เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้ว ให้หมั่นเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ หากเอกสารที่อัปโหลดไม่ชัดเจน ระบบจะเปิดให้อัปโหลดเอกสารอีกครั้ง หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้เข้าสอบ ระบบจะแสดงเลขประจำตัวสอบ และห้องสอบ

9. กดปุ่ม พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน มาเพื่อใช้ในการยืนยันตนเข้าห้องสอบ

 

สามารถทำได้ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู แก้ไขข้อมูล จากนั้นดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ จึงพิมพ์ใบสมัครใหม่ ลงลายมือชื่อนักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมติดรูปถ่าย จากนั้นอัปโหลดเอกสารเข้าระบบรับสมัคร ในกรณีที่นักเรียนได้อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการรับนักเรียน นักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าท่านไม่ได้ระบุคำว่า โรงเรียน ในช่องค้นหาสถานศึกษา เช่น หากท่านศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดิม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้ท่านระบุลงไปในช่องค้นหาสถานศึกษาว่า กรุงเทพ หรือ กรุงเทพคริสเตียน ไม่ต้องระบุคำว่า โรงเรียน นำหน้า

2. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านพิมพ์ชื่อโรงเรียนถูกต้องทุกตัวอักษร

3. กรณีปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังคงค้นไม่พบ ให้ค้นด้วยคำค้นว่า อื่นๆ แล้วเลือกตัวเลือกตามเงื่อนไขที่แสดง

ในปีการศึกษา 2563 สพฐ. ได้มีมาตรการให้โรงเรียนรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ นักเรียนจะต้องสมัครสอบและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ที่โรงเรียน เพื่อสมัครสอบ

สมัครใหม่ พร้อมทั้งยึดใบสมัครใหม่เป็นหลัก