รายงานยอดการรับสมัคร (ผ่านการตรวจหลักฐาน)
วันที่รับสมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ - ม.1 (คน)
นอกเขตพื้นที่บริการ - ม.1 (คน)
ปกติ - วิทย์ - ม.4 (คน)
ปกติ - คณิต - ม.4 (คน)
ปกติ - ฝรั่งเศส - ม.4 (คน)
ปกติ - เยอรมัน - ม.4 (คน)
ปกติ - ภาษาจีน - ม.4 (คน)
ปกติ - เกาหลี - ม.4 (คน)
ปกติ - ภาษาญี่ปุ่น - ม.4 (คน)
รวม
3 พฤษภาคม 2563
3
53
12
6
1
2
-
1
-
78
4 พฤษภาคม 2563
78
51
19
8
3
-
6
5
1
171
5 พฤษภาคม 2563
44
58
30
3
2
8
6
6
2
159
6 พฤษภาคม 2563
30
57
29
6
4
2
-
4
1
133
7 พฤษภาคม 2563
17
32
21
4
-
2
2
3
4
85
8 พฤษภาคม 2563
29
32
28
6
2
1
3
5
5
111
9 พฤษภาคม 2563
-
27
25
5
1
2
6
-
1
67
10 พฤษภาคม 2563
4
16
18
3
3
2
2
5
2
55
11 พฤษภาคม 2563
17
29
22
7
4
2
1
4
8
94
12 พฤษภาคม 2563
16
70
44
20
5
3
4
4
5
171
13 พฤษภาคม 2563
3
1
1
-
-
-
1
-
-
6
14 พฤษภาคม 2563
2
6
30
3
-
-
-
-
1
42
15 พฤษภาคม 2563
3
6
13
4
1
1
-
-
-
28
รวม
246
438
292
75
26
25
31
37
30
1,200
รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 04:22:14น.
รายงานยอดการกรอกใบสมัคร
วันที่รับสมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ - ม.1 (คน)
นอกเขตพื้นที่บริการ - ม.1 (คน)
ปกติ - วิทย์ - ม.4 (คน)
ปกติ - คณิต - ม.4 (คน)
ปกติ - ฝรั่งเศส - ม.4 (คน)
ปกติ - เยอรมัน - ม.4 (คน)
ปกติ - ภาษาจีน - ม.4 (คน)
ปกติ - เกาหลี - ม.4 (คน)
ปกติ - ภาษาญี่ปุ่น - ม.4 (คน)
รวม (คน)
3 พฤษภาคม 2563
150
191
129
17
10
12
17
15
6
547
4 พฤษภาคม 2563
40
85
52
15
6
3
7
6
3
217
5 พฤษภาคม 2563
40
66
37
7
2
2
1
2
2
159
6 พฤษภาคม 2563
12
28
26
5
1
1
5
5
2
85
7 พฤษภาคม 2563
15
23
24
8
2
3
4
-
4
83
8 พฤษภาคม 2563
5
19
16
2
-
1
6
3
5
57
9 พฤษภาคม 2563
5
22
13
11
2
2
1
5
1
62
10 พฤษภาคม 2563
5
20
15
8
2
2
2
3
8
65
11 พฤษภาคม 2563
6
32
36
13
4
2
2
4
4
103
12 พฤษภาคม 2563
2
36
30
16
5
2
3
3
3
100
13 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 พฤษภาคม 2563
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
280
522
378
102
34
30
48
46
38
1,478
รายงานข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 04:22:14น.